Правила и условия

Правила и условия

1. Обща информация

Настоящите общи условия се прилагат за договори от разстояние, сключени в електронния магазин www.kafebarista.bg между Продавача и Купувача съгласно Закон № 102/2014 Сб. за защита на потребителите във връзка с продажбата на стоки или предоставянето на услуги от разстояние.

Продавачът е NajTrade sro, Húskova 31, 040 23 Кошице, Словакия. Фирмен идентификационен номер 50590502, данъчен идентификационен номер 2120382396, ДДС номер: SK2120382396. Телефонен номер. +421 944 750 100, e-mail: info@kafebarista.bg Регистрирано в Търговския регистър на Окръжен съд Кошице I, секция Sro, дос. 40217 / В.

Купувачът е потребител, т.е. физическо лице, което при сключването и изпълнението на потребителски договор не действа в рамките на своята търговска, търговска или професионална дейност. Покупките от предприемачи се уреждат от Търговския закон №. 513/1991 Сб.

Надзорният орган за защита на потребителите е Инспекторатът на SOI за регион Кошице, Vrátna no. 3, 043 79 Кошице 1.

Адрес за връщане:

ECONT/PACKETA (COLETARIA.RO)
95081858 - kafebarista.bg
Office ECONT RUSE DRUZHBA
RUSE 7000, bul. Vasil Levski 4

2. Поръчка и договор

Изпращането на завършена поръчка от Купувача се счита за предложение за сключване на договор по Гражданския кодекс, въз основа на офертата на Продавача в електронния магазин. Договорът е сключен, когато Продавачът потвърди поръчката.

3. Цени на продуктите

Всички цени на продуктите в електронния магазин са крайни и включват всички данъци. Продавачът е платец на ДДС. Цената на продукта не включва разходите за доставка, те са посочени тук https://www.kafebarista.bg/shipping.html и в пазарската количка преди завършване на поръчката, където Купувачът може да види и общата цена на поръчката, включително разходите за доставка.

Всички оферти и специални цени, посочени на този уебсайт, са валидни до изчерпване на изброените продукти.

Купувачът приема, че може да има случаи, в които договорът между Продавача и Купувача да не бъде сключен, по-специално в случай, че Купувачът поръча стоки на цена, която е публикувана погрешно в резултат на грешка в Продавача вътрешна информационна система или грешка, допусната от служител. В такъв случай Продавачът има право да се откаже от договора, дори след като Купувачът е получил имейл, потвърждаващ поръчката си, за което Продавачът ще информира Купувача. Примерите за случаи на неправилно публикувана цена включват, но не се ограничават до следните случаи:

  • цената на стоките е невярна на пръв поглед (напр. не взема предвид покупната цена или обичайната цена на стоките),
  • цената на стоките липсва или има една или повече допълнителни цифри,
  • отстъпката на стоките е повече от 50%.

В случай на съмнение дали стоките са наистина намалени или има явна грешка в цената на стоките, Купувачът е длъжен да се свърже с Продавача и да провери верността на информацията относно цената.

4. Плащане на стоките

Продавачът приема плащане за поръчаните стоки по начините, посочени на страницата https://www.kafebarista.bg/shipping.html

Част от поръчката, направена в електронния магазин, е задължението на Купувача да заплати на Продавача цената на поръчаните продукти.

5. Доставка на стоки

Стандартното време за доставка зависи от всяка държава (но обикновено е до 5 работни дни). При промяна на времето за доставка Продавачът ще се свърже с Купувача след получаване на поръчката. В случай на авансово плащане, Продавачът ще изпрати стоките само след като плащането бъде кредитирано по сметката на Продавача.

Стоките се считат за получени от Купувача в момента, в който Купувачът или трета страна (различна от превозвача), посочена от Купувача, приеме всички части на поръчаните стоки или, ако (а) стоките, поръчани от Купувачът в една поръчка се доставя отделно, в момента на приемане на последния доставен артикул; (б) доставката се извършва на няколко части или части, в момента на приемане на последната доставена част или бройка; (в) стоката се доставя многократно за определен период от време, в момента на приемане на първата стока от поръчката.

6. Насоки за рекламации

Продавачът носи отговорност за дефекти в продуктите, когато са доставени на Купувача. Той не носи отговорност за дефекти, причинени от употреба или износване. При стоки, продадени на по-ниска цена, Продавачът не носи отговорност за дефекта, за който е договорена по-ниската цена. Ако стоките не са бързо развалящи се или използвани, Продавачът носи отговорност за дефекти, възникнали след получаване на стоките в рамките на гаранционния срок (гаранция).

Гаранционният срок за нови продукти е 24 месеца и започва да тече от датата на приемане на стоките от Купувача. Гаранционният срок за употребявани стоки е 12 месеца. Ако върху продадения артикул, опаковката му или инструкциите му е посочен срок на използване, гаранционният срок не изтича преди изтичането на този срок.

Гаранционният сертификат се издава по искане на Купувача. Доказателството за покупка е достатъчно, за да направите рекламация.

Ако стоката има дефект, който може да бъде поправен, Купувачът има право да го поправи безплатно, своевременно и точно. Продавачът трябва да отстрани дефекта без неоправдано забавяне.

Въпреки това, Купувачът не трябва да продължи да използва продукта, в който е открит дефектът. В случай на дефект, възникнал след покупката, той трябва да бъде докладван веднага след откриването му и не по-късно от края на гаранционния период. С изтичане на гаранционния срок се погасява и правото на рекламация.

Износването, присъщо на определен материал или употреба, не се счита за дефект. Ако естеството на продадения артикул е такова, че животът му е по-кратък от гаранционния период и ако артикулът обикновено се износва от regular употреба преди изтичането на гаранционния период, това няма да се счита за дефект.

Вместо отстраняване на дефекта, Купувачът може да поиска замяна на стоките или, ако дефектът засяга само част от стоките, замяна на тази част, при условие че това не включва непропорционални разходи по отношение на цената на стоките или сериозността на дефекта. Вместо да отстрани дефекта, Продавачът винаги може да замени дефектния артикул с недефектен артикул, освен ако това не създава сериозни затруднения на Купувача. Ако дефектът не може да бъде коригиран и не позволява продуктът да се използва като продукт без дефекти, Купувачът има право да замени продукта или да се откаже от договора. Купувачът има същите права в случай на дефекти, които могат да бъдат поправени, но когато Купувачът не може да използва стоките правилно поради повторна поява на дефекта след ремонт или в случай на голям брой дефекти. В случай на други неотстраними дефекти, Купувачът има право на разумна отстъпка от цената на стоките.

Продавачът упражнява правата, произтичащи от отговорността за дефекти в NajTrade sro, Hroncova 1, 040 01 Košice. Въпреки това, ако в гаранционния документ е посочено, че гаранционният сервиз е по-близо до Продавача или Купувача, Купувачът упражнява правото да ремонтира продукта в гаранционния сервиз. Гаранционният сервиз се задължава да ремонтира продукта най-късно до 30 дни.

В случай на замяна, гаранционният срок започва да тече от доставката на новия артикул. Същото важи и ако гаранционната част е сменена.

Уреждане на рекламация означава приключване на процедурата за рекламация чрез предаване на ремонтирания продукт, замяна на продукта, възстановяване на покупната цена на продукта, плащане на разумна отстъпка от цената на продукта, писмено искане за приемане или оправдан отказ.

При направена рекламация Продавачът определя начина на разглеждане на рекламацията незабавно или в сложни случаи не по-късно от 3 работни дни от датата на рекламацията, в основателни случаи, особено когато се извършва комплексна техническа оценка на състоянието на продуктът или услугата са необходими. След определяне на начина на разглеждане на жалбата, жалбата се разглежда незабавно или, в обосновани случаи, по-късно, но не по-късно от 30 дни от датата на жалбата. След изтичане на този срок Купувачът има право да се откаже от договора или да замени продукта с нов.

Ако Купувачът е предявил иск за Продукта в рамките на първите 12 месеца от покупката, Продавачът може да уреди иска само като го отхвърли въз основа на експертен доклад, независимо от резултата от експертния доклад, и няма да изисква Купувачът трябва да заплати разходите по експертизата или всякакви други разходи по експертизата. Продавачът е длъжен да предостави на Купувача копие от експертното заключение, обосноваващо отхвърлянето на рекламацията, не по-късно от 14 дни от датата на обработка на рекламацията. Ако Купувачът подаде рекламация за продукт след 12 месеца от датата на закупуване и Продавачът отхвърли рекламацията, Продавачът ще посочи в доказателството за рекламация на кого Купувачът може да изпрати продукта за експертна оценка. Ако продуктът бъде изпратен на определено лице за експертиза, разходите за експертизата и всички други свързани разходи са за сметка на Продавача, независимо от резултата от експертизата. Ако Купувачът докаже чрез експертна оценка, че Продавачът носи отговорност за дефекта, Купувачът може да подаде нова рекламация; гаранционният срок не изтича по време на експертната оценка. Продавачът е длъжен да възстанови на Купувача в 14-дневен срок от датата на подновената рекламация всички разходи, направени за експертизата, както и всички свързани с това разходи, основателно направени. Възстановен иск не може да бъде отхвърлен.

Продавачът е длъжен да предостави на Купувача потвърждение на рекламацията. Ако рекламацията е направена по имейл, Продавачът е длъжен незабавно да изпрати доказателството за рекламацията на Купувача; ако не е възможно доказателството да бъде изпратено незабавно, то трябва да бъде изпратено незабавно и най-късно заедно с доказателството за разглеждане на жалбата; не е необходимо да се изпраща потвърждение на рекламацията, ако Купувачът може да докаже обратното на рекламацията.

7. Връщане на продукти – Отказ от договора без причина

Купувачът има право да се откаже от договора в рамките на 14 дни от получаване на стоката, без да посочва причина. Само потребителят може да упражни това право.

Стоките се считат за получени от Купувача в момента, в който Купувачът или трета страна (различна от превозвача), посочена от Купувача, приеме всички части от поръчаните стоки или, ако (а) стоките, поръчани от Купувачът в една поръчка се доставя отделно, в момента на приемане на последния доставен артикул; (б) доставката се извършва на няколко части или части, в момента на приемане на последната доставена част или бройка; (в) стоката се доставя многократно за определен период, в момента на приемане на първата стока от поръчката.

Купувачът може да се откаже от договора за доставка на стоки преди началото на срока за отказ.

Купувачът не може да се откаже от договора, когато:

  • продажбата на стоки се извършва според специфични изисквания на потребителя, продукти по поръчка или стоки, изрично предназначени за един потребител,
  • продажбата на стоки подлежи на бързо разваляне или нетрайност,
  • стоките се продават в защитен контейнер, който не трябва да се връща по здравословни или хигиенни причини и когато защитният контейнер е бил счупен след доставката (напр. капаци, предназначени за контакт с храна),
  • продажбата на стоки, поради тяхното естество, може да бъде неразделно смесена с други стоки след доставката.

Купувачът може да упражни правото си на отказ в писмена форма или на друг траен носител (напр. по електронна поща) или като изпрати попълнен формуляр , достъпен тук.

Правото на отказ може да бъде упражнено и чрез изпращане на известие за отказ в последния ден от 14-дневния период.

Продавачът, в рамките на 14 дни от получаване на уведомлението за анулиране, възстановява на Купувача всички плащания, получени от Продавача по или във връзка с Договора, включително разходи за транспорт, доставка и доставка и други разходи и такси. Продавачът ще възстанови сумата на Купувача по същия начин, по който Купувачът е извършил плащането. Купувачът може да договори с Продавача друг метод на обезщетение.

Продавачът не е длъжен да заплаща допълнителни разходи на Купувача, ако Купувачът изрично е избрал метод на доставка, различен от най-евтиния стандартен метод за доставка, предлаган от Продавача. Допълнителните разходи са разликата между стойността на доставката, избрана от Купувача, и цената на най-евтиния стандартен метод за доставка, предложен от Продавача.

В случай на отказ, Продавачът не е длъжен да върне плащането на Купувача, докато стоките не бъдат доставени на Купувача или докато Купувачът не докаже, че стоките са били изпратени на Продавача, освен ако Продавачът предложи стоките да бъдат събира се от самия Купувач или от упълномощено от него лице.

Купувачът е длъжен да върне стоката или да я предаде на Продавача или на упълномощено от Продавача лице за получаване в 14-дневен срок от датата на отказа. Този срок се счита за спазен, ако стоката е предадена за транспорт най-късно в последния ден на срока. Този срок се счита за спазен, ако стоката е предадена за транспорт не по-късно от последния ден на посочения срок.

В случай на отказ, Купувачът поема само разходите за връщане на стоките на Продавача или на лицето, упълномощено от Продавача да получи стоките, както и разходите за връщане на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати до пост.
Купувачът е отговорен за всяко намаление на стойността на стоките в резултат на манипулации със стоките извън необходимото за определяне на характеристиките и функционалността на продуктите.

Купувачът има възможност да тества функционалността на стоката след доставката, но не може да използва стоката, ако се откаже от договора. За да определи естеството, характеристиките и функционалността на стоките, потребителят трябва да обработва и проверява стоките само по същия начин, както би му било позволено да прави в нормален магазин. Купувачът е длъжен да борави и проверява внимателно продуктите по време на периода за отказ.

8. Алтернативно разрешаване на спорове

Купувачът – Потребител – има право да се свърже с Продавача за обезщетение (напр. по електронна поща), ако не е доволен от начина, по който Продавачът е разгледал претенцията му или ако смята, че продавачът е нарушил потребителските му права. Ако Продавачът откаже да отговори на това искане или не успее да отговори в рамките на 30 дни от изпращането му, потребителят има право да обжалва пред орган за алтернативно разрешаване на спорове (орган за ADR) съгласно Закон № 391/2015 Coll. Органите за АРС са институции и упълномощени юридически лица съгласно раздел 3 от Закон № 391/2015 Coll. Списъкът на структурите за АРС може да бъде намерен на уебсайта на Министерството на икономиката на Словашката република. www.mhsr.sk. Потребителят може да подаде петиция по начина, посочен в раздел 12 от Закон № 391/2015 Coll.

Потребителят може също да подаде жалба чрез платформата за алтернативно разрешаване на спорове ADR, достъпна онлайн на https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Алтернативно разрешаване на спорове може да използва само Потребител - физическо лице, което при сключването и изпълнението на потребителски договор не действа в рамките на своята търговска, стопанска дейност, професия или призвание. Алтернативното разрешаване на спорове се отнася само за спорове между Потребителя и Продавача, произтичащи от или свързани с Потребителския договор. ADR се прилага само за договори от разстояние. АРС не се прилага за спорове, когато стойността на спора не надвишава 20 евро. Органът за АРС може да изиска от потребителя да заплати такса за започване на процедура за АРС до максимум 5 евро с ДДС.

9. Защита на личните данни

Целта на обработването на личните данни е използването им за изпълнение на потребителския договор, който Продавачът сключва с Купувача чрез извършване на поръчка в този онлайн магазин. Този потребителски договор е и правното основание за обработка на данните на Купувача. Предоставянето на данни на Купувача е договорно изискване, необходимо за сключването на договора. Предоставянето на лични данни е условие за покупка в електронния магазин на Продавача. Непредоставянето на цялата необходима лична информация на Продавача може да доведе до несключване на договора за покупка.

При обработката на лични данни Продавачът действа в съответствие със Закон 18/2018 за защита на личните данни и обработва само личните данни, необходими за сключването на потребителски договор.

Продавачът обработва личните данни на Купувача на база regular.

Личните данни на Купувача се съхраняват в информационната система на Продавача в продължение на десет години.

Купувачът има право и възможност да актуализира личните си данни в онлайн режим на сайта на онлайн магазина, в клиентската зона, след влизане в системата или под друга форма (по имейл, писмено).

За потребителския договор личните данни могат да бъдат разкривани на трети лица - куриерски фирми и фирма, обработваща счетоводни документи.

Лична информация за купувача няма да бъде разкривана.

Продавачът може да предостави личната информация на клиента (до степен: имейл адрес) на Heureka Shopping sro единствено за целите на програмата „Проверено от клиента“, за да получи обратна връзка от купувача относно покупката, направена в електронната страница на продавача магазин.

Купувачът има право да получи потвърждение от Продавача кои лични данни на купувача се обработват в електронния магазин на продавача. Купувачът има право на достъп до тези данни, както и целта, за която се обработват, категориите обработвани данни, на кого се предоставят личните данни, продължителността на съхранение на личните данни, дали се вземат автоматизирани индивидуални решения, включително профилиране.

Първото предоставяне на горните лични данни на Купувача е безплатно. Повторното предоставяне на личните данни, поискани от Купувача, ще бъде таксувано като административна такса от €5.

Купувачът може да изиска от Продавача да коригира или попълни всички непълни лични данни, свързани с Купувача. Купувачът може да поиска данните му да бъдат изтрити или да се ограничи обработването на тези данни. Купувачът може също да възрази срещу обработването на лични данни.

Обработката на личните данни на Купувача е необходима и за архивиране (за изпълнение на задължението на Продавача въз основа на законодателството на Словашката република, напр. да съхранява счетоводни документи в продължение на десет години). Ако Купувачът поиска изтриване на личните данни, обработвани във връзка с договора за покупка, искането му може да бъде отказано.

Купувачът има право да изиска от Продавача да ограничи обработването на личните данни на Купувача, ако Купувачът оспори точността на личните данни през периода от време, необходим на Продавача за проверка на точността на личните данни.

Купувачът има право да получи отнасящите се за него лични данни, които е предоставил на Продавача, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Купувачът има право да прехвърли тези лични данни на друг оператор, ако има техническа възможност.

Купувачът има право да възрази срещу обработването на данните му за целите на директния маркетинг. Той може също да възрази, ако данните му се обработват за легитимен интерес на продавача.

Ако Купувачът подозира, че данните му се обработват неправомерно, той може да подаде искане до Службата за защита на личните данни за започване на процедура за защита на личните данни.

Горепосочената политика за поверителност относно информацията за личните данни се отнася и за преддоговорни отношения (т.е. регистрация в електронен магазин за бъдеща покупка или, например, искане на оферта или информация за стоките и услугите на продавача).

10. Изпращане на имейли

Продавачът има право да изпраща следните видове имейли до Купувача:

  • Транзакционни имейли - за да ви информираме за статуса на вашата поръчка,
  • Искане за оценка на закупени продукти (1x на поръчка),
  • Персонализирани препоръки за закупуване на продукти въз основа на вече закупени продукти (максимум 1 път на месец с опция за отписване от имейл списъка).

11. Бисквитки

За да осигури правилното функциониране на онлайн магазина, Продавачът може да съхранява малки файлове с данни - бисквитки - на устройството на Купувача, които позволяват на онлайн магазина да запомни данни за дейности и настройки (напр. име за вход, език, размер на шрифта и др. .) за определен период от време. Онлайн магазинът на Продавача използва бисквитки, за да запомни потребителските настройки на купувача и за необходимата функционалност на онлайн магазина или за маркетингови цели. Купувачите могат да изтрият всички бисквитки, съхранени на тяхното устройство, и, ако е необходимо, да настроят интернет браузъра на устройството си, за да предотврати съхраняването на бисквитки. В този случай може да се наложи купувачът ръчно да редактира някои настройки, когато се върне в онлайн магазина, и някои услуги или функции на онлайн магазина може да не работят.